کتاب‌ها و مقالات

کتاب ها و مجلات

رشد آموزش هنر 4 وزارت آموزش و پرورش (آموزشی - تحلیلی - اطلاع رسانی ) مربوط دوره اول www.roshdmag.org

کتاب ها و مجلات

 کتاب سنگ ها و کانی های گران بهاوجایگاه آنها درایران نویسنده دکتر منصور قربانی چاپ در سال 1382انتشارات آرین زمین

کتب ها و مجلات

کتاب مربوط به معرفی هنرمندان جشنواره بزرگ جاده ابریشم چاپ در آلمان  در سال 2004

کتاب ها و مجلات

کتاب در باره هنرمندان  آسیا و اقیانوسیه مربوط به سال 1994چاپ  دراستانبول(ترکیه) به زبان انگلیسی