امتیازات و گواهینامه ها

شناسنامه بین المللی GSI

  ازطریق اطاق بازرگانی ایران درسال2007 GSI دریافت شناسنامه بین المللی   

شناسنامه بین المللی GSI

   ازطریق اطاق بازرگانی ایران درسال2007 GSI دریافت سناسنامه بین امللی