بید و باد

بشنو قصه آن بیدکه زبیم باد بخود همی می لرزیدوشاخ و برگ خویش همی میریخت وباد به او همی می خندید  که کاری را که شاید روزی بر او کنداو خود بر خود همی کند 

Persian (فارسی)