دو خرس

بشنو قصه آن دو خرس را که یکی خور بود و دیگری خواب  خور همیشه بخورد و خواب همیشه بخفت تا به آخر که خور از پر خوری بمرد و خواب از پر خفتن 

Persian (فارسی)