فیروزه آبی نیشابور

شناسه: 
3110028800
تاریخ: 
اوت, 2014
نوع: 
آویز
سنگ های گرانبها: 
عرض: 
12.00mm
ارتفاع: 
11.00mm
طول: 
43.00mm
وزن: 
11.00gr
موجود: 
آری