فیروزه سبزنیشابور

شناسه: 
327005870
تاریخ: 
اوت, 2014
نوع: 
آویز
سنگ های گرانبها: 
عرض: 
20.00mm
ارتفاع: 
13.00mm
طول: 
52.00mm
وزن: 
18.00gr
موجود: 
آری