ماه سبز

شناسه: 
325000920
تاریخ: 
اوت, 2014
نوع: 
آویز
سنگ های گرانبها: 
عرض: 
25.00mm
ارتفاع: 
9.00mm
طول: 
31.00mm
وزن: 
10.00gr
موجود: 
آری