مور

 ... بشنو قصه آن مور که گرسنه همی بود ، ودانه اندوخته همی ساخت ، تامبادا فردائی گرسنه نماند، تا به آخر که از گرسنگی بمرد، و انبار آکنده از دانه بماند    

Persian (فارسی)