کروبات

شناسه: 
4030058800
تاریخ: 
ژوئیه, 2014
نوع: 
آویز
سنگ های گرانبها: 
عرض: 
53.00mm
ارتفاع: 
12.00mm
طول: 
53.00mm
وزن: 
67.00gr
موجود: 
آری