دیووپری

بشنو قصه آن دیوکه به چنگ داشت پری راو با خود همی اندیشید کدام یک اسیر دیگریم او که در چنگال منست یا من که در بند زیبائی او 

Persian (فارسی)